Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tốn Tùy (阮福巽隨)

Nguyễn Phúc Tốn Tùy (阮福巽隨)

Mỹ Lương Công chúa (美良公主)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1872 / 1964

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái / Không rõ