Tiểu sử của Nguyễn Phúc Bửu Tán (阮福寶巑)

Nguyễn Phúc Bửu Tán (阮福寶巑)
Toản, Thiện

Tuyên Hóa vương (宣化王) Đoan Cung (端恭)

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1882 / 8 tháng 5 năm 1941

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái