Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhàn Gia (阮福閒家)

Nguyễn Phúc Nhàn Gia (阮福閒家)

Phúc Lâm Công chúa (福林公主)

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Ưng Chân (阮 福 膺 禛) Ưng Ái / Không rõ