Tiểu sử của Nguyễn Phúc Cường - Nguyễn Phúc Thành

Nguyễn Phúc Cường - Nguyễn Phúc Thành
Thành Quận Công

Tiết Chế Thủy Bộ

Tiết Chế Thủy Bộ
Thành Quận Công
Nguyễn Phúc Cường - Nguyễn Phúc Thành
Sinh 4 tháng 4 năm 1735 mất 1775
Thân mẫu không rõ
Năm Giáp Ngọ (1774), được phong chức Tiết Chế Thủy Bộ, tước Thành Quận Công. Năm đó, cùng Nguyễn Cửu Pháp nộp Trương Phúc Loan cho Hoàng Ngũ Phúc.
Năm sau, theo hộ giá Định Vương Nguyễn Phúc Thuần đến Quảng Nam, bệnh nặng rồi mất tại đây.
Có năm con trai là Chiêu, Quý, Đàm, Hoảng và Diệu.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

4 tháng 4 năm 1735 / 1775

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)