Tiểu sử của Nguyễn Phúc Chất

Nguyễn Phúc Chất

Thiếu phó

Thiếu Phó
Nguyễn Phúc Chất
Sinh 13 tháng 5 năm 1737 mất 14 tháng 7 năm 1777
Thân mẫu không rõ
Đương thời giữ chức Tiết chế bộ Binh.
Năm Giáp Ngọ (1774), chống lại quân chúa Trịnh, bị thua. Năm sau ở lại Quảng Nam giúp Tân Chính Vương là Nguyễn Phúc Dương, con của người em là Hiếu Tuyên Vương Hạo. Dương lên làm chúa, Chất được phong Thiếu phó.
Mộ và nhà thờ đều ở Dương Xuân (Thừa Thiên).
Có hai con trai là Cán và Trường.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

13 tháng 5 năm 1737 / 14 tháng 7 năm 1777

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)