Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thăng

Nguyễn Phúc Thăng

Phúc Long Công

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

21 tháng 12 năm 1762 / 29 tháng 7 năm 1819

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)