Tiểu sử của Nguyễn Phúc An

Nguyễn Phúc An

Hoàng tử Yến

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)