Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Thụ

Nguyễn Phúc Ngọc Thụ

Công chúa

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1739 / 1775

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765) / Không rõ

 

Phu quân:

- Trương Phúc Nhạc - Cai cơ