Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Thành

Nguyễn Phúc Ngọc Thành

Công chúa

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1740 / 1773

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765) / Không rõ

 

Phu quân:

- Nguyễn Cửu Quản - Nội tả Chưởng doanh