Tiểu sử của Nguyễn Phúc Xuân

Nguyễn Phúc Xuân

Hoàng tử Xuân

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)