Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến

Nguyễn Phúc Ngọc Xuyến

Công chúa

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765) / Không rõ