Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Dao

Nguyễn Phúc Ngọc Dao
thụy là Trinh Thục

Đệ nhất Cung hoàng nữ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765) / Không rõ