Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tuấn

Nguyễn Phúc Tuấn

Hoàng tử Tuấn

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

??? / ????

Địa chỉ sinh sống :

???

Địa chỉ sinh sống :

???

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765)