Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt

Nguyễn Phúc Ngọc Nguyệt

Công chúa

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

1749 / 1825

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Khoát 阮福濶 (1714 - 1765) / Không rõ

 

Phu quân:

- Trương Phúc Đạo - Cai đội. Tên thụy là Uyên Từ