Tiểu sử của Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)

Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)
Cung Thuận (恭慎)

Kiến An Vương (建安王)

Kiến An vương (建安王)
Cung Thuận (恭慎)
Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)
Sinh 5 tháng 10 năm 1795 mất 14 tháng 11 năm 1849
Thân mẫu Thuận Thiên Cao Hoàng hậu.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

5 tháng 10 năm 1795 / 14 tháng 11 năm 1849

Thân mẫu / Thân phụ :

Trần Thị Đang / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)

Nguyễn Phúc Đài (chữ Hán: 阮福旲; 5 tháng 10 năm 1795 – 14 tháng 11 năm 1849), tước phong Kiến An vương (建安王), 

Kiến An vương Đài là người học rộng hay thơ. Trước tác của ông có hai bài thơ là Dưỡng mông và Bảo quang.