Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Diên

Nguyễn Phúc Lương Diên

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)