Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Cẩn

Nguyễn Phúc Lương Cẩn

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)