Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Thành

Nguyễn Phúc Lương Thành

Lương Thành, công tử thứ tư. Con gái là Công Tôn Nữ Thị Quy lấy ông Quang Xán, cháu nội của đại thần Trương Đăng Quế. Con là Kiến Lung tập phong Huyện Hầu

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)