Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Phầu

Nguyễn Phúc Lương Phầu

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)