Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Kỳ

Nguyễn Phúc Lương Kỳ
Mẫn Tuệ

Phụng Quốc Khanh

Lương Kỳ, công tử trưởng, mất năm Minh Mạng thứ 9 (1829), được tặng làm Phụng Ân Tướng Quân sau đó là Phụng Quốc Khanh, thụy là Mẫn Tuệ, cho 1000 quan tiền và 40 tấm vải lụa.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ 1829

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)