Tiểu sử của Công Tôn Ngọc Viên

Công Tôn Ngọc Viên
pháp danh Hải Thông

Ngọc Viên (1813 – 1889), công nữ thứ, pháp danh Hải Thông, xuất gia ở chùa Tường Vân (Huế). Định Hòa Công chúa Ngọc Cơ, em của Kiến An vương Đài, sau đó đã mời bà đến an trú tại chùa Đông Thuyền của công chúa. Bà Ngọc Viên sau đó kế tục người cô làm tự chủ của chùa.

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Phúc Đài (阮福旲) / Không rõ