Tiểu sử của Nguyễn Phúc Lương Viên

Nguyễn Phúc Lương Viên
Phúc Trạch Đình Hầu

Kiến An Quận Công

Lương Viên, công tử thứ. Năm Thiệu Trị thứ 3 (1844), được phong làm Phúc Trạch Đình Hầu. Năm Tự Đức thứ 8 (1855), được tập phong làm Kiến An Quận Công

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Đài (阮福旲)