Tiểu sử của Nguyễn Phúc Bính

Nguyễn Phúc Bính

Định Viễn Quận Vương