Tiểu sử của Nguyễn Phúc Bính (阮福昞)

Nguyễn Phúc Bính (阮福昞)
Đôn Lượng (敦諒)

Định Viễn Quận Vương (定遠郡王)

Định Viễn Quận Vương (定遠郡王)
Đôn Lượng (敦諒)
Nguyễn Phúc Bính (阮福昞)
Sinh 6 tháng 9 năm 1797 mất 16 tháng 8 năm 1863
Thân mẫu Tiệp dư Dương Thị Sự.
Định Viễn Quận Vương có tất cả 42 con trai và 31 con gái. Hiện chỉ biết một số vị sau:

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

6 tháng 9 năm 1797 / 16 tháng 8 năm 1863

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)