Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tịnh Quy

Nguyễn Phúc Tịnh Quy

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Bính (阮福昞)