Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tịnh Phường

Nguyễn Phúc Tịnh Phường

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Bính (阮福昞)