Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tịnh Long

Nguyễn Phúc Tịnh Long

Phụng Quốc Khanh

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Bính (阮福昞)