Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tịnh Cơ

Nguyễn Phúc Tịnh Cơ

Bái Trạch Đình Hầu

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Bính (阮福昞)