Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tịnh Cận

Nguyễn Phúc Tịnh Cận

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Bính (阮福昞)