Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tuân

Nguyễn Phúc Tuân

Nguyễn Phúc Tuân, mất sớm, vô tự (không có con kế tự)