Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Nhiễm

Nguyễn Phúc Ngọc Nhiễm
Thục Phu Nhân

Tống Sơn Quận Công

Nguyễn Phúc Ngọc Nhiễm (? - 1703), bà hạ giá lấy Chưởng dinh Trương Phúc Phan. Bà mất năm Quý Mùi 1703. Khi mất được truy phong Tống Sơn Quận công Thục Phu nhân, an táng tại làng Định Môn.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / 1703

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691) / Không rõ