Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Nhiễm

Nguyễn Phúc Ngọc Nhiễm

Tống Sơn Quận công Thục Phu nhân

Nguyễn Phúc Ngọc Nhiễm (? - 1703), bà hạ giá lấy Chưởng dinh Trương Phúc Phan. Bà mất năm Quý Mùi 1703. Khi mất được truy phong Tống Sơn Quận công Thục Phu nhân, an táng tại làng Định Môn.