Tiểu sử của Nguyễn Phúc Toàn

Nguyễn Phúc Toàn

Nguyễn Phúc Toàn, mất sớm, vô tự

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691)