Tiểu sử của Nguyễn Phúc Quảng

Nguyễn Phúc Quảng

Nguyễn Phúc Quảng, mất sớm, vô tự.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691)