Tiểu sử của Nguyễn Phúc Quảng

Nguyễn Phúc Quảng

Nguyễn Phúc Quảng, mất sớm, vô tự.