Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Niệu

Nguyễn Phúc Ngọc Niệu

mất sớm

Nguyễn Phúc Ngọc Niệu, mất sớm.