Tiểu sử của Khuyết danh

Khuyết danh
Tài Quận Công phu nhân

Công chúa

Khuyết danh (không rõ tên), bà hạ giá lấy Tài Quận công (không rõ họ tên).