Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh

Nguyễn Phúc Trinh

Ngoại Tả Chưởng Dinh

Ngoại tả Chưởng dinh Nguyễn Phúc Trinh, mất sớm, vô tự.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691)