Tiểu sử của Nguyễn Phúc Trinh

Nguyễn Phúc Trinh

Ngoại Tả Chưởng Dinh

Ngoại tả Chưởng dinh Nguyễn Phúc Trinh, mất sớm, vô tự.