Tiểu sử của Khuyết danh

Khuyết danh
Tín Quận Công phu nhân

Công chúa

Khuyết danh (không rõ tên), bà hạ giá lấy Tín Quận công (không rõ họ tên).

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Thái 阮福溙 (1649 - 1691) / Không rõ