Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vĩnh San

Nguyễn Phúc Vĩnh San
Nguyễn Phúc Hoàng

Vua Duy Tân 維新