Tiểu sử của Nguyễn Phước Ưng Hiệp

Nguyễn Phước Ưng Hiệp

Ưng Hiệp được lấy làm thừa tự cho người anh ruột là Quận Công Hồng Kháng

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮福洪佚 Nguyễn Phúc Thăng 阮福昇 Trang Cung (莊恭)