Tiểu sử của Nguyễn Phúc Ngọc Phả

Nguyễn Phúc Ngọc Phả

Hoàng nữ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Ngài Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮福洪佚 Nguyễn Phúc Thăng 阮福昇 Trang Cung (莊恭) / Không rõ