Tiểu sử của Nguyễn Phước Ưng Chuẩn

Nguyễn Phước Ưng Chuẩn

Án sát sứ

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

???? / ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Hồng Dật 阮福洪佚 Nguyễn Phúc Thăng 阮福昇 Trang Cung (莊恭)