Tiểu sử của Nguyễn Phúc Vĩnh

Nguyễn Phúc Vĩnh

Đô Đốc Hữu Phủ Quận Công

Đô đốc Hữu phủ Quận công Nguyễn Phúc Vĩnh, có bảy con trai.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

/ ????

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源 (1563 - 1635)