Tiểu sử của Nguyễn Phúc Khoa

Nguyễn Phúc Khoa

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Vĩnh