Tiểu sử của Nguyễn Phúc Hạ

Nguyễn Phúc Hạ

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Vĩnh