Tiểu sử của Nguyễn Phúc Bình

Nguyễn Phúc Bình

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Vĩnh