Tiểu sử của Nguyễn Phúc Nhất

Nguyễn Phúc Nhất

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Vĩnh