Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thiên

Nguyễn Phúc Thiên

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Vĩnh