Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thạnh

Nguyễn Phúc Thạnh

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Vĩnh