Tiểu sử của Nguyễn Phúc Việt

Nguyễn Phúc Việt

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Nguyễn Phúc Vĩnh