Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tấn (阮福晉)

Nguyễn Phúc Tấn (阮福晉)
Cung Chính (恭正) - Thản

Diên Khánh Vương (延慶王)

Nguyễn Phúc Tấn (chữ Hán: 阮福晉); 21 tháng 3 năm 1799 – 17 tháng 7 năm 1854), còn có huý là Thản, tước phong Diên Khánh Vương (延慶王)
Diên Khánh vương có 20 con trai và 28 con gái.

 

Ngày tháng năm sinh / năm mất :

21 tháng 3 năm 1799 / 17 tháng 7 năm 1854

Thân mẫu / Thân phụ :

Không rõ / Ngài Nguyễn Phúc Ánh 阮 福 暎 (1762 - 1820)