Tiểu sử của Nguyễn Phúc Tấn

Nguyễn Phúc Tấn

Diên Khánh Vương