Tiểu sử của Nguyễn Phúc Thị Lê

Nguyễn Phúc Thị Lê

Công Nữ

Công nữ Thị Lê, kế thất của Y phó Thái y viện Hồ Đắc Hóa, sinh Tri phủ Hồ Đắc Tuấn. Tri phủ Tuấn là cha của danh thần Hồ Đắc Trung, làm quan các đời vua Thành Thái, Duy Tân và Khải Định.

 

Thân mẫu / Thân phụ :

Nguyễn Phúc Tấn (阮福晉) / Không rõ

 

Phu quân:

- Hồ Đắc Hóa